Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KrainaKarkonoszy.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1.1

Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi świadczone przez firmę „Nieruchomości Matysik” Tomasz Matysik, z siedzibą przy ulicy Wyspowa 4c w Świnoujściu (72-602), NIP: 8550006526, REGON: 810168155, e-mail: biuro@krainakarkonoszy.pl, w ramach platformy internetowej krainakarkonoszy.pl zwanej dalej Serwisem.

§ 1.2

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być także osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończył 13 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 1.3

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

a) Administrator – zarządzający serwisem krainakarkonoszy.pl

b) Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady korzystania z Serwisu.

c) Serwis – zbiór stron internetowych zlokalizowanych w domenie krainakarkonoszy.pl należących do Administratora.

d) Oferta noclegowa – jest to oferta noclegu jaką wystawia Użytkownik według warunków określonych w „III. Usługi świadczone przez Serwis”.

e) Użytkownik – firma lub osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie

II. Warunki korzystania z Serwisu

§ 2.1

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

§ 2.2

1. W celu zarejestrowania konta Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym:

 • aktualny adres e-mail,

 • nazwy, pod którą będzie występował w Serwisie,

 • hasła do konta.

2. Podanie danych określonych w ust. 1 jest dobrowolne. Nie podanie tych danych może powodować ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług serwisu, w zakresie w jakim dane te są niezbędne do ich świadczenia.

§ 2.3

Po wypełnieniu formularza i akceptacji Regulaminu Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny do dokończenia rejestracji w Serwisie. Po kliknięciu w ten link konto zostaje aktywowane.

§ 2.4

 1. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku ich zmiany.

 2. Użytkownik zobowiązana jest do podawania prawdziwych danych. Serwis nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych.

 3. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać zablokowany.

§ 2.5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

§ 2.6

Użytkownik zobowiązana jest do nie udostępniania innym osobom hasła do swojego Konta. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika złamania zabezpieczeń jej Konta, Firma powinna niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą formularza kontaktowego.

§ 2.7

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Konta dostęp do niego może zostać czasowo zablokowany.

§ 2.8

Administrator zbiera i wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług w ramach niniejszego Serwisu. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

III. Usługi świadczone przez Serwis

§ 3.1

Serwis oferuje Użytkownikom następującą  usługę dodania oferty noclegowej, oraz ofertę reklam na stronach serwisu..

§ 3.2

 1. Oferty noclegowe i miejsce na reklamę są udostępniane na dany czas przez Serwis po ich opłaceniu przez użytkownika zgodnie z cennikiem. Oferty noclegowe i reklamy nie są automatycznie odnawiane.

 2. Użytkownik może dokonać opłacenia za pomocą przelewu na nr. konta bankowego 53114020040000320224117520 lub poprzez płatność dotpay. Po opłaceniu Użytkownik otrzyma fakturę.

 3. Darmowy okres próbny wynosi 30 dni i po jego zakończeniu Użytkownik nie ma obowiązku wykupienia abonamentu, oraz nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją z serwisu.

        § 3.3

 1. Po opłaceniu oferty i reklamy są zamieszczane na wykupiony czas.

 2. Gdy skończy się czas trwania ogłoszeń zostają one automatycznie usunięte o ile nie zostanie przedłużone.

 3. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia ogłoszenia po zakończeniu terminu ważności bez dezaktywacji.
 4. Zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez administratora przed opublikowaniem. Administrator zostawia sobie prawo odmowy umieszczenia reklam obraźliwych, nie zgodnych z prawem lub znacząco odbiegających od tematyki serwisu.

§ 3.4

 1. Do ofert noclegów można dodać maksymalnie 15 zdjęć (format jpg, max. rozmiar zdjęcia 1024 kb) i 3 filmy wideo.

§ 3.5

 1. Oferty noclegowe mogą być komentowane wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.

 2. Oferty noclegowe mogą być oceniane przez każdego, nawet nie zarejestrowanego użytkownika.

§ 3.6

Użytkownik powinna zgłaszać Administratorowi naruszenia Regulaminu.

IV. Reklamacje

§ 4.1

W przypadku nierealizowania bądź nieprawidłowego realizowania usług w Serwisie Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego lub listownie.

§ 4.2

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Firmy, w szczególności imię i nazwisko, login do Konta Użytkownika oraz dane kontaktowe.

§ 4.3

Administrator pozostawia bez rozpoznania reklamację w przypadku, kiedy nie jest możliwe zidentyfikowanie Konta Użytkownika.

§ 4.4

Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych wypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 14 dni, o czym Administrator zawiadamia Użytkownika.

§ 4.5

Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres email przypisany do Konta Firmy.

V. Zmiana Regulaminu

§ 5.1

Administrator informuje o zmianach Regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

§ 5.2

Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do strony www zawierającej zmieniony Regulamin przesyłana jest na adres email przypisany do Konta Użytkownika.

§ 5.3

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie nowego regulaminu, jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowego regulaminu powinien usunąć konto lub zgłosić swoją opinię za pomocą formularza kontaktowego w celu rozpatrzenia dodatkowej ewentualnej zmiany regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 6.1

Prawem właściwym dla stron umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory z niej wynikającej rozstrzygają polskie sądy powszechne według właściwości określonej przepisami prawa.

§ 6.2

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.

§ 6.3

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.


Przejdź do regulaminu Sklepu z FotoWydrukami

Oceń

Permalink do tego artykułu: https://krainakarkonoszy.pl/regulamin/

Polityka prywatności

1Polityka Prywatności Administratorem danych osobowych jest: Tomasz Matysik – administrator serwisu krainakarkonoszy.pl Przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe wyrażasz zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez serwis krainakarkonoszy.pl, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienie lub usunięcie. Serwis krainakarkonoszy.pl zastrzega …

Regulamin sklepu z FotoWydrukami i plikami cyfrowymi

Regulamin świadczenia usług w sklepie z FotoWydrukami  i plikami cyfrowymi w ramach serwisu KrainaKarkonoszy.pl (obowiązujący od 05.12.2016r)  Strony:  Sprzedający: Sklep z FotoWydrukami i plikami cyfrowymi (zwany dalej sklepem z FotoWydrukami) w serwisie KrainaKarkonoszy.pl  Nabywca: klient sklepu z FotoWydrukami w serwie KrainaKarkonoszy.pl  Sklep z FotoWydrukami: serwis internetowy produkujący i świadczący usługi na zamówienia indywidualne.   § …

INSTRUKCJA wyznaczania trasy

Klikamy na ikonę wybranego obiektu:                               Otwiera nam się ono obiektu i klikamy na wyznacz trasę:                                         Otwiera nam się okno wyznaczania …

Cennik

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Więcej na temat cookies
Ok